Ecup Eğitsel Check-up Programı

Kişisel Verilerin Korunması

ECUP Ekibi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, işbu websitesinde Şirketimizce tarafınızla iletişime geçilebilmesi için paylaştığınız kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları: İşbu platformda Şirketimiz ile paylaştığınız iletişim bilgileriniz, gerek sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz amacıyla ilgili mevzuatlar kapsamında yasal yükümlülükler uyarınca otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğini yerine getirmek amaçlarıyla Şirketimizce kaydedilmektedir. Bu amaçlarla kaydedilen kişisel verileriniz, yalnızca ECUP bünyesinde işlenecek, sizin onayınız dışında ya da yargı kararı ve/veya yasal bir yükümlülük bulunmadığı sürece, herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile hiçbir neden gerekçe gösterilerek paylaşılmayacaktır.

KVKK’nın 11. Maddesinde öngörülen haklarınız: Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.